BETA
Mądry przed szkodą

Regulamin

REGULAMIN SERWISU
UWAGAKIEROWCY.PL

§1
DEFINICJE

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 • Regulamin – Regulamin serwisu UwagaKierowcy.pl określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację ZenDriving na rzecz Użytkowników, w ramach administrowanego przez Fundację ZenDriving Serwisu UwagaKierowcy.pl oraz określa zakres praw i obowiązków jego Użytkowników i Użytkowników Kont;
 • Administrator – Fundacja ZenDriving z siedzibą w Warszawie 00-739, przy ul. Stępińskiej 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000459321, posługująca się numerem NIP: 521-364-81-47, REGON: 146656397, będący jednocześnie właścicielem Serwisu;
 • Serwis – serwis internetowy UwagaKierowcy.pl propagujący Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, zrzeszający Ekspertów w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz kierowców; umożliwiający Użytkownikom czytanie oraz komentowanie artykułów oraz korzystanie z forum, a Ekspertom – publikowanie autorskich tekstów; prowadzony przez Fundację ZenDriving pod aktualnym adresem elektronicznym www.UwagaKierowcy.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu;
 • Forum – przestrzeń dedykowana wymianie poglądów Użytkowników Kont – publikowaniu wypowiedzi oraz ich komentowaniu;
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu oraz forum, w tym Użytkownicy Kont;
 • Konto – konto w serwisie przyporządkowane Użytkownikowi Konta, w którym może on zarządzać swoimi danymi osobowymi;
 • Użytkownik Konta – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zarejestrowana w Serwisie;
 • Ekspert – Użytkownik Konta mogący publikować artykuły; osoba pełnoletnia, z wykształceniem lub doświadczeniem zawodowym umożliwiającym publikowanie artykułów o tematyce Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego lub Organizacja działająca na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 • Organizacja – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działająca na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w szczególności: organizacje pozarządowe, szkoły jazdy, ośrodki doskonalenia techniki jazdy, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, etc.;
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego warunki. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu w godzinach najmniejszej aktywności Serwisu.
 3. Administrator nie gwarantuje, że Serwis będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dotychczasowych bezpłatnych usług w ramach Serwisu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji z 1-miesięcznym wyprzedzeniem na stronie Serwisu.
 5. Administrator może wprowadzić w Serwisie dodatkowe odpłatne usługi.

§3
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Właścicielem serwisu internetowego (Operatorem Systemu) dostępnego pod adresem https://uwagakierowcy.pl/ jest Fundacja Zendriving z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 13, 00-739 Warszawa, email: info@zendriving.pl,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji jest Operator Serwisu.
 3. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy oraz w celach marketingowych i promocyjnych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy i świadczenia usług przez Operatora Serwisu.
 6. Przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych będzie się odbywało wyłącznie na podstawie osobnych zgód wyrażonych przez Użytkownika na rzecz Operatora Serwisu.
 7. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Klienta w celach marketingowych i promocyjnych, dane te nie będą przetwarzane w tych celach.
 8. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celach:
  1. prawidłowego zawarcia umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji usług przez Operatora Serwisu,
  2. marketingowych i promocyjnych.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie, po zakończeniu trwania umowy – czyli po usunięciu konta użytkownika w Serwisie Operatora, dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez pięć pełnych lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie zakończenia umowy, chyba że pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem nie doszło do żadnego zdarzenia podlegającego obowiązkowi przechowania danych na cele kontroli.  W odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody.
 10. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Operator Serwisu ma prawo przesyłać na adres e-mail Użytkownika Głównego informacje odnośnie zmian funkcjonalności systemu odnoszące się do zakresu usług świadczonych na rzecz Użytkownika, niezbędne powiadomienia związane z bieżąca realizacją umowy oraz powiadomienia związane z dochodzeniem roszczeń własnych z tytułu świadczonych usług na rzecz Użytkownika.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych, promocyjnych i handlowych.
 13. Administrator Danych Osobowych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych zapewnia ochronę danych osobowych, w szczególności przed ich:
  1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. ujawnieniem albo utratą,
  3. zniszczeniem,
  4. nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.

§4
KOMENTOWANIE

 1. Dostęp do Serwisu UwagaKierowcy.pl oraz do komentarzy pod artykułami zamieszanymi w Serwisie posiadają użytkownicy internetu.
 2. Serwis umożliwia prezentowanie różnych poglądów i nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zakazu umieszczania treści, grafik, zdjęć, powszechnie uznanych za obraźliwe, treści niezgodnych z Regulaminem, treści sprzecznych z prawem, treści naruszających prawa innych osób (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste), treści naruszających zasady współżycia społecznego oraz zakazu umieszczania odnośników do innych stron zawierających takie treści.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony. W przypadku naruszenia praw autorskich prosimy osoby, których prawa zostały naruszone o poinformowanie Administratora o zaistniałym fakcie na adres kontakt@uwagakierowcy.pl.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania niedopuszczalnych treści.
 6. Użytkownicy zamieszczający komentarze w Serwisie UwagaKierowcy.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

§5
PUBLIKOWANIE ARTYKUŁÓW

 1. Usługa publikowania artykułów jest dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników Kont, będących Ekspertami.
 2. Administrator dostarcza Ekspertom narzędzia umożliwiające przesyłanie autorskich tekstów zilustrowanych zdjęciem.
 3. Administrator weryfikuje, czy dany Ekspert spełnia podane w 1 kryteria.
 4. Ekspert uzyskuje dostęp do Konta w Serwisie przez podanie adresu e-mail i hasła dostępu podanych podczas rejestracji.
 5. Wszelkie powiadomienia dotyczące korzystania z Konta przesyłane będą na adres e-mail Eksperta podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 6. Wszystkie artykuły po dodaniu przez Eksperta oczekują na moderację przez Administratora i publikowane są po zatwierdzeniu treści.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia artykułu bez podania przyczyn.
 8. Po zatwierdzeniu tekstu przez Administratora Ekspert nie ma możliwości edycji ani usunięcia artykułu. W przypadku potrzeby jego modyfikacji lub usunięcia, prosimy o kontakt mailowy do Administratora na adres kontakt@uwagakierowcy.pl.
 9. Ekspert oświadcza, że udostępnione przez niego treści nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa (w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych), ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku, a Ekspert jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych treści i zdjęć w Serwisie. W przypadku naruszenia praw autorskich prosimy osoby, których prawa zostały naruszone o poinformowanie Administratora o zaistniałym fakcie na adres kontakt@uwagakierowcy.pl.
 10. Ekspert oświadcza, że poprzez umieszczenie w Serwisie tekstów i zdjęć przenosi on autorskie prawa majątkowe Administratorowi, a tym samym zbywalne prawo do:
  1. powielania takich treści za pomocą wszelkich znanych technik i środków,
  2. publikowania treści w Serwisie, jak również na stronach internetowych osób trzecich, z którymi Fundacja ZenDriving zdecydowała się na promowanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie treści Serwisu,
  3. dystrybucji i rozpowszechniania treści oraz korzystania z zawartości strony internetowej Serwisu w celach promocyjnych i marketingowych.
 11. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie Serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za teksty i zdjęcia zamieszczane przez Eksperta i zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do materiałów udostępnionych przez Użytkownika w przypadku uzyskania wiarygodniej wiadomości o bezprawnym wykorzystaniu takich materiałów.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta, jeżeli nie jest ono zgodne z tematyką Serwisu lub narusza postanowienia Regulaminu.

§6
FORUM UWAGAKIEROWCY.PL

 1. Użytkownicy Forum UwagaKierowcy.pl przyjmują do wiadomości i akceptują warunki R
 2. Po opublikowaniu wypowiedzi Użytkownik Konta nie ma możliwości edycji ani usunięcia artykułu. W przypadku potrzeby jego modyfikacji lub usunięcia, prosimy o kontakt mailowy do Administratora na adres kontakt@uwagakierowcy.pl.
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany, edycji, przerwania lub zablokowania dowolnej funkcji Forum.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania lub wykorzystania informacji zawartych na Forum.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich osób trzecich. W przypadku naruszenia praw autorskich prosimy osoby, których prawa zostały naruszone o poinformowanie Administratora o zaistniałym fakcie na adres kontakt@uwagakierowcy.pl.
 6. Użytkownik Konta zobowiązuje się do stosowania zakazu reklamowania firm, produktów, usług oraz umieszczania ich danych adresowych, odnośników do stron, adresów poczty e-mail itp.
 7. Użytkownik Konta zobowiązuje się do stosowania zakazu reklamowania – umieszczania odnośników do innych stron internetowych komercyjnych lub prywatnych.
 8. Użytkownik Konta zobowiązuje się do stosowania zakazu umieszczania treści, grafik, zdjęć, powszechnie uznanych za obraźliwe, treści niezgodnych z Regulaminem, treści sprzecznych z prawem, treści naruszających prawa innych osób (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste), treści naruszających zasady współżycia społecznego oraz zakazu umieszczania odnośników do innych stron zawierających takie treści.
 9. Użytkownik Konta zobowiązuje się do stosowania zakazu obrażania w jakiejkolwiek formie innych Użytkowników lub osób trzecich.
 10. Użytkownik Konta zobowiązuje się do stosowania zakazu podszywania się pod inną osobę, lub używania kilku Kont jednocześnie.
 11. Użytkownik Konta ma prawo do zamieszczania wyłącznie tekstów, grafik, zdjęć i innych materiałów, będących jego własnością intelektualną lub w przypadku posiadania prawa do ich publikacji, rozpowszechniania, udostępniania lub kopiowania.
 12. Administrator ma prawo do edycji, skrócenia bądź usunięcia postu, który narusza zapisy Regulaminu.
 13. Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Użytkownika, który naruszył Regulamin bez uprzedniego

§7
WIZYTÓWKI EKSPERTÓW

 1. Wizytówki Ekspertów widoczne są w katalogu „Eksperci” w głównym menu Serwisu, pod każdym artykułem autorstwa Eksperta oraz w widoku wszystkich artykułów jego autorstwa.
 2. Wizytówki Ekspertów mają charakter informacyjny.
 3. Publikacja informacji w wizytówkach Ekspertów nastąpi po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu warunków Regulaminu oraz dodaniu do Serwisu przynajmniej jednego artykułu.
 4. Ekspert zobowiązuje się do stosowania zakazu umieszczania treści, grafik, zdjęć, powszechnie uznanych za obraźliwe, treści niezgodnych z Regulaminem, treści sprzecznych z prawem, treści naruszających prawa innych osób (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste), treści naruszających zasady współżycia społecznego oraz zakazu umieszczania odnośników do innych stron zawierających takie treści.
 5. Ekspert ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji.
 6. Administrator ma prawo usunąć zamieszczone informacje, jeżeli ich treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z prawem lub tematyką Serwisu.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich osób trzecich. W przypadku naruszenia praw autorskich prosimy osoby, których prawa zostały naruszone o poinformowanie Administratora o zaistniałym fakcie na adres kontakt@uwagakierowcy.pl.

§8
NEWSLETTER

 1. Newsletter w serwisie UwagaKierowcy.pl jest bezpłatną i bezterminową usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o najnowszych artykułach poprzez wysyłanie linków mailem na podany przez Użytkownika adres.
 2. W celu świadczenia usługi Newsletter Administrator pozyskuje od osób zainteresowanych adresy e-mail.
 3. W celu otrzymywania Newslettera Użytkownik powinien zamówić go podczas wypełniania formularza rejestracyjnego bądź podać swój adres e-mail w formularzu zapisu do Newslettera dostępnym w prawej kolumnie Serwisu.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z usługi Newslettera, klikając link rezygnacji w otrzymanym Newsletterze.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  • czasowego wyłączania usługi Newsletter, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych,
  • całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newsletter bez podania przyczyny.
 6. Administrator oświadcza, że podany przez Użytkownika adres e-mail będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

§9
KONTAKT

Pytania i wątpliwości użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez e-mail: kontakt@uwagakierowcy.pl.

§10
REKLAMACJE

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Administratorowi na adres e-mail kontakt@uwagakierowcy.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

§11
ZMIANY W REGULAMINIE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi pocztą elektroniczną zarejestrowanych Użytkowników Kont, jak również opublikuje zmiany na stronie głównej Serwisu na czternaście dni przed wejściem zmian w życie.
 2. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: uwagakierowcy.pl/regulamin.
 3. Brak akceptacji zmian w Regulaminie oznacza brak możliwości dalszego korzystania z Serwisu.

§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku.

Ładowanie