BETA
Mądry przed szkodą

Renta na zwiększone potrzeby

Uwaga Kierowcy

Obok renty wyrównawczej, w określonych sytuacjach poszkodowanemu przysługuje roszczenie o rentę na zwiększone potrzeby.Podstawą do jej przyznania jest art. 444 §2 kodeksu cywilnego, w myśl którego „jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty”.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 marca 1976 r. „przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb na podstawie 444§2 k.c. nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki. Do przyznania renty z tego tytułu wystarcza samo istnienie zwiększonych potrzeb jako następstwo czynu niedozwolonego” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1976 r.; sygn. akt IV CR 50/76; OSNC 1977, nr 1 poz. 11).

Zwiększenie potrzeb poszkodowanego polega na konieczności pokrycia kosztów utrzymania, powstałych wyłącznie w następstwie zdarzenia szkodzącego. Będą nimi wszelkie koszty związane z zapewnieniem poszkodowanemu stałej lub doraźnej opieki, koszty zmiany warunków bytowych (środki lokomocji, mieszkanie; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1976 r., sygn. akt IV CR 487/76, LEX nr 7854), zmiany diety itp.

Podsumowując renta na zwiększone potrzeby ma na celu zapewnienie poszkodowanemu środków finansowych niezbędnych do zaspokojenia codziennych potrzeb, które pojawiły się w związku z doznanymi wskutek wypadku obrażeniami ciała. Wskazać należy, iż koszty te mają cykliczny charakter i zazwyczaj związane są z koniecznością stałej opieki lub pielęgnacji, leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, czy też dojazdów do placówek medycznych.

Gliźniewicz Panocka Kancelarie Adwokackie to indywidualnie prowadzone kancelarie adwokackie adwokat Katarzyny Gliźniewicz oraz adwokat Agnieszki Panockiej, pozostające ze sobą w ścisłej współpracy. Specjalizują się m.in. w postępowaniach sądowych z zakresu prawa odszkodowawczego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów, nie tylko na etapie sądowym, jak również udział w kilkuset postępowaniach odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielom umożliwia dostosowanie jak najlepszych rozwiązań prawnych do problemów Klienta.


Ładowanie
Uwaga Kierowcy